OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky(ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a prevádzkovateľa  Mgr. Katalin Szabados, Dolné Saliby 319, 92502 Dolné Saliby, IČO: 44212551, DIČ: 1030850172, IČ DPH: Neplatca DPH, ŽL vydal OÚ v Galante, č. OŽP-B/2008/03008-2, č.živn.registra 220-25088 (ďalej len prevádzkovateľ), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.lilla-kreativ.sk (ďalej len E-shop).

2. VOP bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

3. Definície pojmov

3.1. E-Shop.

E-Shop je internetový obchod prevádzkovateľa umiestnený na internetovej stránke www.lilla-kreativ.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného prevádzkovateľom na uvedenej stránke.

3.2. Registrácia.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu.

3.3. Kupujúci.

Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju prevádzkovateľovi. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

3.4. Elektronická objednávka.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

3.5. Oprávnená osoba.

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

3.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

3.7. Aktuálna ponuka tovaru.

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.lilla-kreativ.sk ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, výrobca atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.lilla-kreativ.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä drevené predmety, farby, laky, lepidlá a ostatné predmety určené na dekorovanie.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200,00-eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ môže považovať objednávku za neplatnú.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade osobného odberu a prípadoch bez dobierky požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou, bankovým prevodom, platbou cez elektronické bankovníctvo, ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

6. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

7. STORNO: Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. V prípade, keď kupujúci neuhradí vystavenú predfaktúru ani 7 dní po splatnosti, objednávku predávajúci automaticky stornuje.

8. Kupujúci je povinný prevziať odoslaný zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade prevádzkovateľ môže žiadať od kupujúceho o úhradu oprávnených nákladov s odoslaním a vrátením zásielky.

9. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dni od uzatvorenia zmluvy (od prevzatia zásielky) v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení na vlastné náklady.

10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 20 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to v prípade, že prevádzkovateľ dovtedy obdržal tovar vrátený kupujúcim. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo používaný. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet. Spätné dobierkové zásielky nepreberáme.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim. Pri osobnom odbere bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo oprávnenej osobe , prípadne pošte, alebo kuriérskej spoločnosti. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 7 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 14 kalendárnych dni. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dni oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5.  Záväzok prevádzkovateľa dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak prevádzkovateľ bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase,  a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody uvedené v týchto obchodných podmienkach.

6. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti prevádzkovateľovi späť, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7.Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platby

1.  Všetky ceny uvedené na www.lilla-kreativ.sk sú vrátane DPH. CENY PLATIA PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU. 

2.Možnosti platby :a) v hotovosti pri prevzatí zásielky u kuriéra alebo na pošte; b) prevodom na účet

2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

3. Ak je cena tovaru hradená bankovým prevodom, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.

5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6. Verným zákazníkom sa považuje kupujúca osoba, ktorá sa zaregistrovala, a uskutočnila aspoň 1 objednávku. Od jej druhej objednávky kupuje za znížené ceny: zľava pre verných zákazníkov je 5% z ceny tovaru. Táto akcia sa začína dňom 14.09.2015 a trvá do odvolania a platí aj pre predtým zaregistrovaných.

V. Záruka, reklamácie

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú to znamená: Faktúru - daňový doklad,( Záručný list výrobcu v prípade, ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na obale tovaru (farby a pod.) alebo v záručnom liste. Ak to nie je v záručnom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5.Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

7. Kupujúci reklamovaný tovar spolu s napísaným nahlásením reklamácie zasiela na svoje náklady prevádzkovateľovi, ten sa zaväzuje prevziať reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar nesmie byť inak poškodený, ako je to zapísané v nahlásení reklamácie. Reklamácie na poškodený tovar preberáme do 14 dní od preberania zásielky, po tejto dobe kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

8. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na neskoršom termíne.

9. Kupujúci pri preberaní tovaru je povinný prekontrolovať preberaný tovar - to znamená: kompletnosť zásielky, aj obsah a kvalitu, expiračnú lehotu - a so svojím podpisom dodacieho hárku (pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo poštou) alebo dodacieho listu (pri osobnom odbere) potvrdiť, že zásielka je kompletná, nepoškodená, s dobrou expiráciou. Vyúčtovacia faktúra slúži zároveň ako dodací list.  Po podpísaní dodacieho dokumentu, kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie ohľadne kompletnosti a obsahu zásielky, poškodenia tovaru a expirácie tovaru.

10. Pri okamžitom zistení (pri preberaní) nedostatkov posielanej zásielky a to v prípadoch: nezhoda obsahu vyfakturovaného a posielaného tovaru, poškodený tovar - inak poškodený, ako treťou stranou (článok V. bod 5.), tovar po expirácii  kupujúci má právo uplatňovať reklamáciu nasledovnými spôsobmi:

10.1. Kupujúci spíše reklamačnú zápisnicu, ktorej pravdivosť musí  potvrdiť kuriér alebo zamestnanec pošty svojím podpisom a pečiatkou. Túto reklamačnú zápisnicu a prebratý poškodený, vadný tovar kupujúci vráti naspäť prevádzkovateľovi v pôvodnom stave a balení na vlastné náklady. V prípade nekompletnosti zásielky kupujúci pošle potvrdenú reklamačnú zápisnicu prevádzkovateľovi poštou. Prevádzkovateľ má právo považovať potvrdenie kuriéra alebo zamestnanca pošty o pravdivosti reklamačnej zápisnice za platné v prípade, keď okrem podpisu obsahuje aj firemnú pečiatku kurérskej spoločnosti resp. pošty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chýbajúci tovar dodatočne poslať kupujúcemu do 14 dní od uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ sa tiež zaväzuje kupujúcim vrátený poškodený tovar a tovar po expirácii vymeniť na nepoškodené s riadnou expiráciou a poslať kupujúcemu do 14 dní od uplatnenia reklamácie.

10.2.Kupujúci má právo vo všetkých prípadoch spomenutých v článku V. v bode 10. odstúpiť od kúpno predajnej zmluvy do 24 hodín od prebratia zásielky. O tom musí prevádzkovateľa okamžite informovať telefonicky alebo na e-mailovej adrese info(zavináč)lilla-kreativ.sk V tomto prípade kupujúci je povinný celú zásielku vrátiť prevádzkovateľovi na vlastné náklady, nepoškodenú v pôvodnom balení spolu s potvrdenou reklamačnou zápisnicou (potvrdenie ako v bode 10.1.) V tomto prípade, ak kupujúci už cenu objednaného tovaru uhradil bankovým prevodom, prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradenú sumu kupujúcemu vrátiť do 30 dní od uplatnenia reklamácie, a to výlučne bankovým prevodom v prospech bankového účtu kupujúceho. Číslo bankového účtu, v prospech ktorého si kupujúci uplatňuje svoj nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar musí kupujúci ohlásiť prevádzkovateľovi písomne. Spätné dobierkové zásielky nepreberáme.                  

VI. Dopravné a balné náklady

 Platné od 22.08.2017

Podľa výšky ceny objednaného tovaru je určený príplatok za dopravu:

Dopravné náklady a spôsoby platby:


Objednávka do 7,00 € : 5,50 €, len bankový predvod


Dopravné náklady od 7,01 do 15,00 €: 4,00 €, len bankový prevod


Dopravné náklady od 15,01 do 40,00 €: 3,50 €, dobierka al. bank. prevod


nad 40,00€ : 0,00 €, dobierka al. bank. prevod

 

Osobný odber: 0,00 €, len bankový prevod

Osobný odber : Na adrese Dolné Saliby 319, po telefonickej dohode. Osobný odber je možný až po uhradení predfaktúry. Priama platba pri osobnom odbere nie je možná.

Dobierka

Príplatok za dobierku: 1,00€. Za tovar platíte pri prevzatí. Platba dobierkou nie je možná pri objednávkach do 15,00 €. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar na dobierku a vyžadovať platbu vopred aj bez udania dôvodu. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar na dobierku aj novému zákazníkovi a vyžadovať od nového alebo nezaregistrovaného zákazníka platbu vopred.

 Bankový prevod

Príplatok za bankový prevod/predfaktúra: 0,00€. Pošleme Vám predfaktúru (zálohová faktúra), tovar posielame po nabehnutí peňazí na náš účet.

V každom prípade vyúčtovacia faktúra bude pribalená k tovaru.

 

Prípadné akciové dopravné náklady sú uvedené v kategórii AKCIA.

 

 

VII. Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop www-lilla-kreativ.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií prevádzkovateľa, bude mu ich prevádzkovateľ zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info[zavináč]lilla-kreativ.sk.

5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

  1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

VIII. Záverečné ustanovenia VOP

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3.Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.04.2014

7. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lilla-kreativ.sk

 POSLEDNÁ AKUALIZÁCIA VOP : 28.08.2017
 
 
POZNÁMKA: Od 03.04.2018 v tomto internetovom obchode je nákup pozastavený. 

Milé Kreatívne Duše!

Náš tovar sa presťahoval do iného e-shopu.

BDECOR - HOBBY POTREBY

Nájdete tu ešte širsí sortiment a ešte lepšie ceny. Prajem Vám veľa lásky, zdravia a úspešnú tvorbu!

Lilla

www.prehobby.sk